تحقیق ولايت و حكومت الهي

تحقیق ولايت و حكومت الهي
ولايت و حكومت الهي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق ولايت و حكومت الهيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 240بخشی از متن تحقیق:1- انواع مالكيت:الف) حقيقي: فقط از آن خداست.ب) قراردادي: مانند ماليكت انسان به اموالش.ج) ماليكت اصلي از آن خداوند متعال است و از سوي او به افراد بخشيده شده است.2- آيه: و لله ملك السموات و الارض و الله علي كل شيء قدير.* و ماليكت و فرمانروايي آسماء نها و زمين از آن خداست و خدا بر همه چيز توانا مي باشد.نتيجه آيه: اين آيه بيانگر ماليكت حقيقي است.ولايت مطلق الهي:3- ولي در لغت به معناي سرپرست، اولي به تصرف، دوست و ياور آمده است و در آيات ذيل مقصود همان سرپرست و اولي به تصرف مي باشد.4- ولي مطلق از ديدگاه قرآن فقط خداوند است و ولايت ديگران در صورتي كه از سوي او باشد مجاز است.- آيه: مالهم من دونه ولي و لايشرك في حكمه احداً.* براي ايشان غير از او ولي و سرپرستي نيست و كسي را در حكم خود شريك قرار نمي دهد.نتيجه آيه: 1) اين آيه بيانگر ولايت مطلق الهي است.2) قرآن طبق اين آيه مخصوصاً با تعبير دون الله، كه به معناي غير خداست ولايت و سرپرستي ديگران را نفي كرده – و آنرا در انحصار خدا قرار مي دهد.3) طبق اين آيه قرآن تنها براي افرادي حق ولايت قائل مي شود كه از طرف خداوند معين شده باشند.حاكميت الهي:6- در قرآن حكم به معناي فرمان، امر و دستور است.7- قرآن حكم را فقط و فقط از آن خدا مي داند.8- آيه: ان الحكم الا الله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم.* حكم جز براي خدا نيست فرمان داده كه جز او را نپرستيد اين آئين محكم و استوار است.نتايج آيه: 1) در اين آيه حكم به چه معناست؟ فرمان. ، امر، دستور.2) حكم از آن چه كسي است؟ فقط خداوند.3) عبادت همراه حكم آمده است، يعني پذيرفتن هر حكمي جز حكم خدا بندگي و پرستش غير خداست و شرك در عبادت محسوب مي شود.4) عبارت امر ًالا تعبدوا الاياه. بيانگر چه توحيدي است: توحيد افعالي.- توجه 1) توحيد عملي = توحيد عبادي = توحيد در پرستش يعني:الف) يگانه پرستي. ب) در عمل خود را براي خدا خالص ساختن.ج) روي گرداندن از هر مقصد غير خدايي.10- توجه2) نقطه مقابل توحيد عملي، شرك عملي يا همان شرك در عبادت محسوب مي گردد.11- در زمان حضرت رسول (ص) بين يك منافق و يهودي اختلافي رخ داد و يهودي براي رفع اختلاف پيامبر را معرفي كرده. ولي منافق فرد كاهني ( كعب بن اشرف يهودي) را معرفي كرد تابراي داوري به وي مراجعه كنند كه آيه نازل شد: آيا نمي بيني كساني را كه بگمان و دعوي خود به قرآن و آنچه پيش از تو نازل شده ايمان آورده اند. نه آنها مي خواهند قضاوت و دادخواهي را نزد طاغوت ببرند در حاليكه فرمان داده شده كه با طاغوت كافر شوند و شيطان مي خواهد آنان را گمراه كند آنهم گمراهي دور.- آيه: ولقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبد و الله و اجتنبوا الطاغوت.همانا در ميان هر قوم پيامبري برانگيختم ( تا مردم را پيام مي‌دهد) كه فقط خدا را پرستش كنيد و از طاغوت دوري گزينند.نتايج آيه: 1) در قرآن بين ايمان بخدا و پذيرش حاكميت حق و فرستادگان او از يك طرف و نفي بندگي و نفي اطلاعات از طاغوت از سوي ديگر رابطه اي مستقيم بر قرار شده است.2) اين آيه بيانگر نقش سياسي – اجتماعي توحيد است.3) مبين/ بيانگر نفي عبوديت غير خداست.4) بعثت انبياء براي دعوت مردم به پرستش خدا حتما همراه نفي طاغوت مي باشند.نظام توحيد – نظام شرك:13- انواع نظام دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي:14- دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي عبارتند از:1) برقراري توحيد و نفي شرك. 2) لزوم اجراي احكام اسلامي. 3) تأمين استقلال جامعه اسلامي.15- برقراري توحيد و نفي شرك: حاكميت غير خدا در جامعه چه در مرحله وضع احكام و چه در مرحله اجراي احكام و چه در مرحله داوري و قضا حاكميت شرك و طاغوت است.16- بنابر گفتاري از امام خميني چرا هر نظام سياسي غير اسلامي نظامي شرك آميز است؟ زيرا حاكمش طاغوت است.لزوم اجراي احكام اسلام:17-لازمه پياده شدن اسلام در هر جامعه برقراري حكومت اسلامي است. بعبارت ديگر بدون برقراري حكومت اسلامي احكام اسلام از پشتوانه و ضمانت اجراي لازم برخوردار نخواهد بود.18- تحقق كامل احكام اجتماعي وابسته به وجود يك حكومت الهي و داشتن امكانات اجرايي است.چند نمونه از احكام اجتماعي:19- چند نمونه از احكام اجتماعي كه براي اجراي آن نيازمند حكومت هستيم.الف) احكام جزائي و حقوقي كه براي جلوگيري از گناه و اشاعه فحشاء منكرات وضع شده است.ب) دستور فراهم آمدن نيرو و امكانات نظامي از اين جهت كه دشمنان حتي از فكر تعدي به اسلام و سرزمينهاي اسلامي نيز باز بمانند.ج) احكام اقتصادي مانند زكات و خمس و … كه براي اداره يك جامعه و برآوردن نيازهاي آن وضع شده است.20- توجه: اجراي احكام فوق الذكر نيازمند حكومت است. بعبارت ديگر اسلام با بيان دستور فوق به لوازم آن يعني تشكيل حكومت اسلامي نيز دستور داده است.21- تعاليم اسلام محدود به دستورات فردي و عبادي نيست بلكه كليه نيازهاي اجتماعي واقتصادي و حقوقي انسانها را در بر مي گيرد.22- تأمين عدالت اجتماعي از اساسي ترين اهداف اسلام است و از ابزار تحقق اين هدف تشكيل حكومت اسلامي است و بدون آن احكام اسلام از پشتوانه و ضمانت اجراي لازم برخوردار نخواهد بود.3) تأمين استقلال جامعه اسلامي:23- از مهمترين مقاصد اسلام است؛ ايجاد استقلال در تمامي زمينه ها.24- آيه: ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلاً.* خداوند هرگز براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نكرده اند.نتايج آيه: الف) استقلال ب) نفي سبيل.25- مفهوم قاعده نفي سبيل:هر معامله و رابطه اي كه موجب شود غير مسلمان بر مسلمان يا مسلمين تسلط پيدا كند باطل و حرام است.26- امام خميني در كتاب تحرير الوسيله مي فرمايند:اگر در روابط تجاري و غير تجاري ترس تسلط سياسي و غير سياسي اجانب بر اسلام وسرزمينهاي مسلمين باشد كه موجب استعمار آنها و استعمار كشورهايشان شود هر چند اين استعمار معنوي باشد برتمامي مسلمانان واجب است از آن دوري كنند و اين روابط حرام است.27- از اساسي ترين و ابتدائي ترين اهداف اسلام است؛ تأسيس حكومت اسلامي.28- بدون آن كيان اسلام در معرفي خطر نابودي قرار داشته و امكان اجراي كامل احكام اسلام وجود ندارد: تأسيس حكومت اسلامي.29- زمام دين و نگهدارنده تمام و اجبات و مستحبات است: ولايت.30- وسيله سلطه دشمنان اسلام بر جوامع اسلامي است. تبليغ اسلام منهاي حكومت كه خود بدعتي آشكار است.- بدعت يعني: اين امر جزء دين نبوده و با تبليغات بعنوان مطلب ديني وارد حوزه اسلام شده است.31- كتاب تفسير تبيان ازشيخ طوسي است.32- كتاب تحرير الوسيله ولايت فقيه از امام خميني است.درس دوم: خصوصيات حاكم اسلامي اعمال ولايت1- كسي حق حاكميت دارد كه از سوي خدا بعنوان حاكم منصوب شده باشد يا اينكه او از نظر شرع تأثير شده باشد.2- شخص حاكم بايد داراي حق ولايت بر مردم باشد تا بتواند آنها را به كاري وادارد يا از عملي باز دارد و افراد در صورت تخلف گناهكار محسوب شوند.3- مشروعيت حكومت اسلامي به ولايت الهي است و شخص حاكم از سوي خدا صاحب اين ولايت شده است.انبياء حاكمان الهي:4- اولين حاكمان خدا بر روي زمين هستند: انبياء الهي5- رهبري ديني با رهبري سياسي يكي است. بلكه در زمان حضرت رسول اكرم (ص) رهبري ديني پايه و اساس رهبري سياسي بشمار مي رفت. /6- بنابر روايات و احاديث از علماء و فقها اينگونه ياد شده است:حافظان دين – امينان پيامبر . جانشينان رسول، وارثان انبياء حصون اسلام.( حصون يعني حصار محكم و حفاظت كننده )7- طبق حديث از حضرت رسول علماي دين تا چه زماني امين پيامبران و نگهبان رسالت آنها هستند. مادامي كه وارد دنيا نشده اند. ( مالم يدخلوا في الدنيا)8- بنابر حديث پيامبر اكرم (ص) مفهوم داخل شدن فقها در دنيا چيست؟پيروي از فرمانروايان ستمگر ( اتباع السطان).9- طبق حديثي از حضرت امام صادق (ع) :الف) كسي كه امر حق يا باطل را براي داوري نزد پادشاهان و قاضيان ستمگر ببرد داوري به نزد طاغوت برده و آنچه آنها براي او حكم كنند و آنرا بگيرد حرام است هر چند حق با او باشد.10- ب) براي حل مشكل فوق الذكر حضرت امام صادق (ع) مي فرمايند:از بين خود روايان حديث و آگاهان به حلال و حرام و آشنايان به احكام ما را بعنوان قاضي بپذيرند و پس زمانيكه به حكم ما داوري كنند اگر از اشيان نپذيرند حكم خدا را كوچك شمرد و ما را رد كرده اند و كسيكه مارا رد كند در واقع خدا را ردكرده و اين در حد شرك به خداست.11- بنابر عقيده شيعه حاكمان در اسلام پس از پيامبر (ص) ائمه مي باشند و در زمان غيبت امام عصر (عج) اين مسئوليت مهم كه اجريا احكام الهي و تحقق اسلام است به نيابت از امام عصر (عج) بر عهده فقها مي باشد.12- امام زمان (عج) در پاسخ به اسحاق بن يعقوب مي فرمايند:… و در مورد اجتماعي و رويدادهاي زمان ( حوادث واقعه ) به دوات احادث مراجعه كنيد.13- روات حديث شامل چه گروهي مي شود:كساني كه به احاديث آگاهي داشته و درست و نادرست مجمل و مفصل و … آنرا باز شناسند نه كسي كه فقط راوي حديث باشد و حتي مفهوم آنرا نداند و يا حتي معني و مفهوم آنرا بداند و ولي از تقوي و ايمان بهره اي نداشته باشد.15- در زمان غيبت، حجت امام زمان (عج) بر مردم هستند: روات احاديث ( فقها )- فقها بايد حكومت اسلامي تشكيل دهند بنابر مقدمات ذيل:الف) فقها امانتدار پيامبرانند. ب) آن امانت، احكام الهي است.ج) امانتداري احكام به اجراي آنهاست. د) اجراي بسياري از احكام نيازمند حكومت اسلامي اشت.خصوصيات رهبر اسلامي:16- خصوصيات اصلي حاكم اسلامي عبارتست از :علم – عدالت – كفايت و تدبير – شجاعت.17- از خصوصيات ياد شده كداميك اولويت دارند: علم و عدالت.1) علم:18- فقيه كسي است كه احكام اسلام را از منابع اصلي آن ( قرآن و سنت) استخراج نمايد.19- كسي كه در علوم ديني تحصيل و تحقيق كرده باشد فقيه ناميده مي شود.20- كلمه فقيه با كداميك از خصوصيات حاكم اسلامي در ارتباط است؟ علم.2) عدالت21- فقها عدالت را چنين معنا كرده اند: گناه كبيره نكند و بر صغيره اصرار نداشته باشند.22- حضرت علي (ع) خصوصيات حاكم اسلامي را اينگونه معرفي مي كنند:الف) حاكم نبايد بخيل باشد زيرا از مصرف صحيح اموال خودداري مي كند.ب) حاكم نبايد نادان باشد زيرا مردم را گمراه مي كند.ج) حاكم نبايد ستمگر باشد زيرا به مردم ظلم مي كند.د) حاكم نبايد ترسو باشد زيرا گروهي را بر گروهي ديگر برتري مي دهد.هـ ) حاكم نبايد رشوه گر باشد زيرا حق مردم را از بين مي برد.3) كفايت و تدبير:23- سردمداران كفر و شرك با چهره هاي مختلف و از راههاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي – نظامي نفوذ مي كنند . بويژه در دو قرن اخير از راه فرهنگي استفاده كرده اند.24- امام خميني : ما به اين زوديها از دست تربيت شدگان شرق و غرب نجات نخواهيم يافت.25- بنابر حديثي از حضرت علي (ع) :سزاوارترين افراد براي حكومت كسي است كه برآن توانايي بيشتر ( اقوا ) داشته باشد و به احكام الهي عالمتر ( اعلم) باشد.4) شجاعت:26- قدرت ايستادگي و مقاومت در برابر تهديدها بيانگر شجاعت است.27- حضرت علي (ع) مي فرمايند: اگر تمامي عرب با من وارد جنگ شوند من به تنهائي در برابر همه آنها مي ايستم و به آنها پشت نمي كنم.نتيجه حديث: رهبر جامعه اسلامي بايد شجاع باشد تا بتواند بدون هيچ ترس و واهمه اي در برابر دشمنان بايستد.ولايت حاكم اسلامي:28- مشروعيت حكومت اسلامي به ولايت است.29- تمام اركان حكومت اسلامي مشروعيت خود را از ولي امر دريافت مي كنند.30- حكومت اسلامي حكومت احكام خداست و وضع كننده احكام و مقررات ديني فقط خداوند است.احكام و مقررات جامعه اسلامي:31- مهمترين و اساسي ترين نياز جامعه است: قانون.32- مقررات اسلامي بر دو نوع است: اوليه و ثانويه.33- احكام اوليه ( ثابت شرعي ):بساري از احكام و مقررات اسلامي در كتاب و سنت آمده است و شارع مقدس ( پيامبر اكرم ) حكم آنرا بصورت كلي يا جزئي بيان فرموده و وظيفه فقيه ( حاكم اسلامي ) اين است كه با استفاده از منابع احكام و روش استنباط آنها به استخراج احكام الهي پرداخته و حكم فروعات و فرضهاي جديد را بيان كند. به اين احكام، احكام اوليه يا ثابت شرعي گويند.34- احكام اوليه مانند: نماز- روزه – امر به معروف و نهي از منكر – مجاز بودن خريد و فروش اسلحه.35- آزادي در نرخ گزاري اجناس – ماليات بستن پيامبر بر گاو و گوسفند وشتر .36- احكام ثانويه يا احكام حكومتي :حاكم اسلامي براي غلبه بر مشكلاتي كه بر مبناي احكام اوليه قابل حل نيستند با توجه به شرايط و مصالح جامعه اسلامي از حق ولايت خود استفاده كرده و قوانيني براي حل اين مشكلات وضع مي كند كه ثانويه يا حكومتي ناميده مي شوند.37- احكام ثانويه مانند: ماليات بستن حضرت علي (ع) بر اسبها دستور پيامبر براي استفاده محدود از چراگاه هاي اطراف مدينه و محدوديت استفاده از آب در شهر مدينه، نرخ گذاري اجناس ( تثبيت قيمتها) محدود كردن تجارت حكم تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي در آغاز قرن 14 براي مبارزه با استعمار انگلستان.38- توجه : از آنجا كه مجتهد جامع الشرايط ممكن است ولي فقيه نباشد پس وضع احكام ثانويه از اختيارات ولي فقيه است.39- نكات بدست آمده از فرمان امام خميني به مجلس شواري اسلامي:1- احكام ثانويه جزئي و مقطعي است.2- احكام ثانويه در مواقع ضرورت وضع مي شود و با از بين رفتن ضرورت خود به خود لغو مي شود.3) موارد احكام ثانويه بر اساسي فرمان حضرت امام عبارتند از :الف) اختلال: آزادي تجارت خارجي – آزادي ورود و خروج ارز.ب) فساد: خريد و فروش اسلحه.ج) حرج ( سختي ): مساله زمين و مسكن.مسئوليتهاي اجرائي:40- رئيسه قوه مجريه ( رئيس جمهور ) پس از انتخاب بوسيله مردم چگونه حق حكومت پيدا مي كند. با تنفيذ مقام رهبري.دستگاه قضايي:- رئيس دستگاه قضايي كشور مستقيماً توسط چه كسي منصوب مي شود: مقام رهبري.درس سوم – مردم در حكومت اسلامي:- حكومت اسلامي بر اساس ولايت الهي تشكيل مي شود. بار آن بر دوش مردمي مسلمان و معتقد بخدا است و حكومت اسلامي حكومت الله است بر مردم.مقصد رسالت انبياء:آيه: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط.بي ترديد پيامبران را با نشانه هاي آشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان ( سنجش حق و باطل ) فرد فرستاديم تا مردم به عدالت رفتار كرده و به آن خوي بگيرند.نتايج آيه: الف) مقصد پيامبران ايجاد قسط و عدالت معرفي شده است …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
ولايت و حكومت الهي تحقیق در مورد ولايت و حكومت الهي دانلود تحقیق ولايت و حكومت الهي دانلود رایگان تحقیق ولايت و حكومت الهي پروژه ولايت و حكومت الهي کار تحقیقی ولايت و حكومت الهي مقاله ولايت و حكومت الهي تحقیق معارف اسلامی در مورد ولايت و حكومت

 • پاورپوینت مدل های عاملی و تعادلی

  پرتفوی بهینه,پرتفوی سرمایه,تئوري قيمت گذاری,تنوع بخشی در مدل های چند عاملی,خط بازار سرمایه,داراییهای سرمایه ای,مدل بتای صفر,مدل های تعادلی,مدل های تک عاملی,مدل های چند عاملی,مدل های عاملی,مدل های عاملی و تعادلی دانلود پاورپوینت مدل های عاملی و تعادلی دانلود فایل…

 • پاورپوینت بازار بورس نیویورک

  آشنایی با بازار بورس نیویورک,آموزش بازار بورس نیویورک,بازار بورس,بازار بورس نیویورک,بازار بورس نیویورک چیست,پاورپوینت بازار بورس نیویورک,پایان نامه بازار بورس نیویورک,تحقیق بازار بورس نیویورک,سایت بازار بورس نیویورک,مقاله بازار بورس نیویورک دانلود پاورپوینت بازار بورس نیویورک دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • تحقیق مديريت و ارتباطات در سازمان

  ارتباط,ارتباطات سازماني,ارتباطات عمودي رسمي غير رسمي,پاورپوینت مديريت و ارتباط,تحقیق مديريت و ارتباطات,تنش,تنش‌زدايي,دانلود تحقیق در مورد مديريت و ارتباطات,دانلود تحقیق مديريت و ارتباطات,مديريت و ارتباطات,مقاله در موردمديريت و ارتباطات تحقیق مديريت و ارتباطات در سازمان رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقیق پايگاه داده شي گرا

  برنامه نويسي شي گرا,پروژه شي گرايي,تجريد Abstraction,تحقیق شي گرايي,تعریف شي گرايي,زبان يكپارچه مدلسازي چيست؟,شي گرايي,شي گرايي در c,شي گرايي در جاوا,كپسول سازي encapsulation,مفاهيم شي گرايي,مقاله شي گرايي دانلود تحقیق پايگاه داده شي گرا دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد پايگاه داده…

 • پاورپوینت تزئینات وابسته به معماری

  تزیینات در معماری,تزیینات در معماری اسلامی,تزیینات در معماری ایران,تزیینات معماری,تزیینات معماری اسلامی,تزیینات معماری ایرانی,تزیینات معماری دوره صفویه,تزیینات معماری دوره قاجار,تزیینات وابسته به معماری,تزیینات وابسته به معماری اسلامی,معمار دانلود پاورپوینت تزئینات وابسته به معماری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تزئینات وابسته…

 • پاورپوینت تربيت و ضرورت تربيت

  پاورپوینت تربيت و ضرورت تربيت ضرورت تربيت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تربيت و ضرورت تربيت،در قالب ppt و در 102 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ضرورت تربيت از لحاظ معنوي را بيان کنيد؟ (تربیت)عوارض فقدان تربيت چيست؟ شرح…

 • تحقیق بهداشت حرفه ای در یک کارخانه صنعتی

  بهداشت حرفه ای در یک کارخانه صنعتی,تحقیق کارآموزی بهداشت حرفه ای,دانلود تحقیق کارآموزی بهداشت حرفه ای,دانلود کارآموزی بهداشت حرفه ای,کارآموزی بهداشت حرفه ای,کارآموزی بهداشت حرفه ای در نساجی,گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای دانلود تحقیق بهداشت حرفه ای در یک کارخانه…

 • پاورپوینت نگاهی به خانواده و ارتباطات

  تاثیر شبکه های اجتماعی بر خانواده ها,تاثیر فضای مجازی بر روابط خانوادگی,تحقیق تاثیر شبکه های اجتماعی بر خانواده,مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانوادگی,مقاله تاثیر فضای مجازی بر خانواده,مقاله تاثیر فضای مجازی بر روابط خانوادگی,مقاله نقش خانواد پاورپوینت نگاهی…

 • پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

  پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک,تحقیق مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک,تحلیل مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک,مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک,مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک زاها دانلود پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد مدرسه معماری…

 • پرسش نامه صلاحیت های حرفه ای معلمان

  پرسش نامه,پرسش نامه صلاحیت,پرسش نامه صلاحیت حرفه ای,پرسش نامه صلاحیت معلمان,پرسش نامه صلاحیت های حرفه ای معلمان,پرسشنامه,پرسشنامه صلاحیت,پرسشنامه صلاحیت حرفه ای,پرسشنامه صلاحیت معلمان,پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان,دانلود پرسشنامه دانلود پرسش نامه صلاحیت های حرفه ای معلمان دانلود فایل دانلود پرسش…

 • تحقیق گذري بر مشق هاي پنهان در كاخ عالي قاپوي اصفهان

  آثار تاریخی اصفهان,تحقیق عالی قاپو,عالی قاپو,عالی قاپو اصفهان,کاخ عالی قاپو,مرمت آثار تاریخی,معماری عالی قاپو,مکان‌های دیدنی اصفهان,نقش های پنهان عالی قاپو,نقش های عالی قاپو تحقیق گذري بر مشق هاي پنهان در كاخ عالي قاپوي اصفهان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد ذغال از ضايعات چوب

  امکان سنجی توليد ذغال از ضايعات چوب,دانلود طرح توجیهی توليد ذغال از ضايعات چوب,راه اندازی توليد ذغال از ضايعات چوب,طرح توجیهی توليد ذغال از ضايعات چوب,طرح راه اندازی توليد ذغال,طرح کسب و کار توليد ذغال از ضايعات چوب,کارآفرینی توليد ذغال…

 • تحقيق آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه امام(ره)

  آسيب شناسي انقلاب,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,علوم سياسي,كار تحقيقي علوم سياسي,وصيت نامه امام خميني دانلود تحقيق آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه امام(ره) دانلود فایل مقدمه: پرسش از «آسیب شناسی انقلاب» در جامعه انقلاب شده، برای قشرها و گروههای مختلف سیاسی…

 • تحقیق آموزش تنیس روی میز

  آشنایی با تنیس روی میز,آموزش تنیس روی میز,پاورپوینت تنیس روی میز,پایان نامه تنیس روی میز,تحقیق تنیس روی میز,تنیس روی میز,تنیس روی میز تاریخچه,تنیس روی میز چیست,تنیس روی میز زنان,جزوه آموزشی تنیس روی میز,قوانین تنیس روی م,مقاله تنیس روی میز دانلود…

 • دستورالعمل بازرسی دوره ای آسانسورها

  ایمنی آسانسور,ایمنی آسانسور pdf,ایمنی آسانسور ppt,ایمنی آسانسور کارگاهی,ایمنی آسانسورها,بررسی ایمنی آسانسور,تحقیق ایمنی آسانسور,جزوه ایمنی آسانسور,دستورالعمل ایمنی آسانسور,دوره ایمنی آسانسور,مقاله ایمنی آسانسور دانلود دستورالعمل بازرسی دوره ای آسانسورها دانلود فایل دانلود دستورالعمل بازرسی دوره ای آسانسورها،در قالب pdf و در 17 صفحه،…

 • تحقیق آمریكا به دنبال تاكتیك بازگشتی جنگ روانی علیه ایران

  تحقیق آمریكا به دنبال تاكتیك بازگشتی جنگ روانی علیه ایران جنگ روانی علیه ایران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آمریكا به دنبال تاكتیك بازگشتی جنگ روانی علیه ایرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 6بخشی از متن تحقیق:آمریكا…

 • گزارش کارآموزی در کارخانه شیر

  خرید گزارش کارآموزی کارخانه شیر,خرید گزارش کارورزی کارخانه شیر,دانلود پروژه کارآموزی کارخانه شیر,دانلود کارآموزی کارخانه شیر اصفهان,دانلود گزارش کار کارخانه شیر,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی کارخانه شیر,کارورزی,گزارش کارآموزی کارخانه شیر گزارش کارآموزی در کارخانه شیر رفتن به سایت اصلی در زیر به…

 • 17020-ISIRI استاندارد معيارهاي عمومي براي سازمانها

  استاندارد بازرسی,استاندارد سازمان با,استاندارد سازمان های بازرسی کننده,استاندارد شماره 17020 ایران,استاندارد معيارهاي عمومي براي سازمان های بازرسی کننده,دانلود استاندارد بازرسی,دانلود استاندارد شماره 17020 ایران,متن استاندارد شماره 17020 ایران دانلود 17020-ISIRI استاندارد معيارهاي عمومي براي سازمانها دانلود فایل دانلود استاندارد معيارهاي…

 • پاورپوینت پویایی گروهی و میان گروهی (فصل دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  پاورپوینت کتاب رفتار سازما,پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,پویایی گروهی و میان گروهی,فصل دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان دانلود پاورپوینت پویایی گروهی و میان…

 • پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله رشد بازار ویژه شرکت پیشگام

  استراتژی های بازاریابی,استراتژی های بازاریابی الکترونیکی,استراتژی های بازاریابی اینترنتی,استراتژی های بازاریابی در مرحله رشد بازار,تحقیق استراتژی های بازاریابی در مرحله رشد بازار,مقاله استراتژی های بازاریابی در مرحله رشد بازار دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله رشد بازار ویژه شرکت…

 • تحقیق تابع متغیر مختلط 1

  پایان نامه ریاضی,پایان نامه ریاضی کابردی,پایان نامه ریاضی مالی,پایان نامه ریاضی محض,پژوهش ریاضی,پژوهش ریاضیات,تحقیق تابع متغیر مختلط,تحقیق ریاضی,تحقیق ریاضی کاربردی,تحقیق ریاضی محض,مقاله ریاضی,مقاله ریاضی مالی,مقاله ریاضیات دانلود تحقیق تابع متغیر مختلط 1 دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد تابع متغیر مختلط 1،در…

 • جزوه دست نویس پایگاه داده پیشرفته دکتر مهدی جامعی

  پایگاه داده پیشرفته,پایگاه داده پیشرفته ارشد نرم افزار,پایگاه داده پیشرفته جامعی,پایگاه داده پیشرفته رانکوهی,پایگاه داده پیشرفته روحانی رانکوهی,پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس,جزوه پایگاه داده پیشرفته,دانلود جزوه پایگاه داده پیشرفته,کتاب پایگاه دانلود جزوه دست نویس پایگاه داده پیشرفته دکتر مهدی جامعی دانلود…

 • پاورپوینت تكنولوژي آموزشي

  پاورپوینت آماده تكنولوژي آموزشي,پاورپوینت تكنولوژي آموزشي,تحقیق تكنولوژي آموزشي,تكنولوژي آموزشي,دان,دانلود پاورپوینت تكنولوژي آموزشي,دانلود پاورپوینت در مورد تكنولوژي آموزشي,دانلود تحقیق تكنولوژي آموزشي,دانلود رایگان پاورپوینت تكنولوژي آموزشي پاورپوینت تكنولوژي آموزشي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت تكنولوژي آموزشيقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 45قابل ویرایشبخشی…

 • تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور

  بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور,تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور,تحقیق عملیات روانی,تحقیق عملیات روانی علیه جوانان,عملیات روانی علیه جوانان,مقابله با عملیات روانی,مقاله تحلیل عملیات روانی علیه جوانان دانلود تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی…

 • جزوه آموزشی نکات مراقبت های ویژه (CCU، ICU، دیالیز و فوریت ها)

  آموزش مراقبت های ویژه,پرستاری مراقبت های ویژه,جزوه کنکور مراقبت های ویژه,جزوه مراقبت های ویژه,دانلود پرستاری مراقبت های ویژه,دانلود جزوه مراقبت های ویژه,سوالات مراقبت های ویژه,کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه,مراقبت های ویژه پزشکی دانلود جزوه آموزشی نکات مراقبت های ویژه (CCU،…